KIMEA, s.r.o.

KIMEA, s.r.o.

Ing. Alena Gubalová

M.R. Štefánika 840/41B
010 01 Žilina
IČO: 31612555
DIČ: 2020690320

Informácie o kancelárii KIMEA, s.r.o.

Spoločnosť KIMEA, s.r.o.  je účtovno-poradenská spoločnosť. Zaoberáme sa spracovaním účtovníctva, miezd, daňových priznaní, účtovným a daňovým poradenstvom a audítorskou činnosťou. Spoločnosť bola založená v roku 1994, v roku 2000 sme získali certifikáty pre účtovníctvo.

 

Komplexné spracovanie podvojného účtovníctva

 • vedenie hlavnej knihy (zápis účtovných prípadov z vecného hľadiska)
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie účtovného denníka (chronologický zápis účtovných prípadov)
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH, daňové priznanie
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky (všetkých jej súčastí podľa platných predpisov)
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb

 

Komplexné spracovanie jednoduchého účtovníctva

 • spracovanie a zaúčtovanie prvotných dokladov, posúdenie ich správnosti a oprávnenosti z daňového hľadiska
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 • vedenie ostatných účtovných kníh
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky

Mzdy a personálna agenda

 • spracovanie miezd
 • výplatné listiny
 • mzdové hlásenia
 • potvrdenia o príjmoch
 • výpočty nemocenských dávok
 • evidencia dovolenky
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • podklady pre účtovníctvo
 • mzdové a evidenčné listy

 

Účtovné a ekonomické poradenstvo

 • oboznamovanie klientov so zmenami v platnej legislatíve
 • spracovanie vnútropodnikových smerníc
 • vypracovanie finančnej analýzy
 • pomoc pri zavádzaní účtovníctva
 • pomoc pri spracovaní účtovnej závierky

 

Daňové poradenstvo

 • spracovanie podkladov k evidencii DPH, k dani z príjmov, k cestnej dani a k dani z nehnuteľností
 • vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov PO a FO, DPH, cestnej dani, dani z nehnuteľností
 • optimalizácia daňového zaťaženia pre klienta

 

Poradenstvo a ostatná agenda

 • účtovné poradenstvo, konzultácie
 • zastupovanie pri jednaní so správcom dane v prípade kontroly
 • vypracovanie hlásení o platbách FO podľa zákona č. 511/1992 Zb.,§32 odst.5
 • vypracovanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a o dani vyberanej osobitnou sadzbou z príjmov FO zo závislej činnosti a z funkčných požitkov podľa zákona č.595/2003 Z.z. o daniach z príjmov

 

Ostatné služby

 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - pre zamestnancov, SZČO, dôchodcov, študentov
 • vypracovanie podnikateľského plánu
 • finančné analýzy
 • kompletné služby pri zakladaní spoločnosti, resp. pri zániku spoločnosti
 • poradenstvo a spolupráca pri zakladaní živnosti
 • vypracovanie registratúrneho plánu a registratúrneho poriadku
 • Zákon o ochrane osobných údajov - osoba zodpovedná na výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov (certifikát)
 • Komplexné vypracovanie žiadosti k poskytnutiu úveru
 • Žiadosti o vrátenie DPH zo zahraničia.

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Alena Gubalová

M.R. Štefánika 840/41B

010 01 Žilina

 

Cena za služby KIMEA, s.r.o.

Stiahnutie cenníka 

Stiahnutie návrh zmluvy 

 

Firma KIMEA s. r. o. je platcom DPH.

Kde nás nájdete?